Class 5 Social Science Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 5 Social Science Solution | Class 5 Social Science Notes and Suggestion Sankardev School | Sankardev School Class 5 Social Science Important Question and Answer |

১। সমাজ বিদ্যা পৰিচয়
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

২। ইতিহাসৰ অধ্যয়ন
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৩। আদিম মানৱ আৰু সভ্যতাৰ বিকাশ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৪। বিশ্বৰ প্রাচীন সভ্যতাসমূহ আৰু ভাৰতৰ সিন্ধু সভ্যতা
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৫। আর্য সভ্যতা
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৬। আৰ্যসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা : জন, জনপদ আৰু মহাজনপদ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৭। গৌতম বুদ্ধ আৰু মহাবীৰ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৮। আমাৰ সামাজিক জীৱন পদ্ধতি
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

৯। জীৱিকা আৰু পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা ।
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১০। হাট – বজাৰ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১১। স্থানীয় শাসন প্রণালী
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১২। স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৩। ভূগােল অধ্যয়ন
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৪ । ভৌগোলিক সংজ্ঞা
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৫। সৌৰজগতৰ কথা
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৬। পৃথিৱীৰ কথা
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৭। পৃথিৱীৰ জলভাগ আৰু স্থলভাগ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৮। পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–

১৯। গাঁৱৰ ভূগােল : নগৰৰ ভূগােল সানমিহলি প্রশ্ন
Download Book PDF

Online Exam

MCQs Click Here

———————————–