Class 6 Mathematics Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 6 Maths Solution | Sankardev School Class VI Maths Model Books | Download Class 6 Maths Read Books PDF |

CONTENT

অধ্যায়ঃ1 আমাৰ সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে জানো আহাঁ 

অধ্যায়ঃ2 পূৰ্ণ সংখ্যা

অধ্যায়ঃ 3 সংখ্যাৰ সৈতে খেলা 

অধ্যায়ঃ4 সৰল জ্যামিতিক চিত্ৰৰ ধাৰণা 

অধ্যায়ঃ5 প্ৰাথমিক আকৃতিৰ বিচাৰ 

অধ্যায়ঃ 6 অখণ্ড সংখ্যা 

অধ্যায়ঃ 7 ভগ্নাংশ 

অধ্যায়ঃ 8 দশমিক 

অধ্যায়ঃ 9 তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিচাৰ

অধ্যায়ঃ 10 জোখ-মাখ 

অধ্যায়ঃ 11 বীজগণিত 

অধ্যায়ঃ 12 অনুপাত আৰু সমানুপাত

অধ্যায়ঃ 13 সমমিতি

অধ্যায়ঃ 14 ঐকিক প্ৰণালী