Class 8 Mathematics Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 8 Mathematics Solution | Class 8 Maths Model Answer Sankardev School | Sankardev School Class 8 Mathematics Books PDF | Class 8 Maths Common Answer Sankardev school |

অধ্যয়ঃ 1 পৰিমেয় সংখ্যা

অনুশীলনী-1 (A)

অনুশীলনী-1 (B)

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 2 এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ

অনুশীলনী-2 (A)

অনুশীলনী-2 (B)

অনুশীলনী-2(C)

অনুশীলনী-2 (D)

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 3 বহুভুজৰ পৰিচয় আৰু চতুৰ্ভুজ

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 4 চতুৰ্ভুজ অংকন

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 5 তথ্যৰ প্ৰকাশ আৰু বিচাৰ

Download Book PDF

অধ্য়ায়ঃ 6 বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 7 ঘনসংখ্যা আৰু ঘনমূল

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 8 পৰিমাণৰ তুলনা

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 9 বীজগণিতীয় ৰাশি আৰু অভেদসমূহ

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 10 গোটা আকূতি

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 12 সূচক আৰু ঘাত

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 13 প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 14 উতপাদক বিশ্লেষণ

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 15 লেখৰ সৈতে পৰিচয়

Download Book PDF

অধ্যায়ঃ 16 সংখ্যাৰ সৈতে খেল

Download Book PDF