Class 8 Mathematic Solution | Class VIII Maths Solution | অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত |

সূচীপত্ৰ

পৰিমেয় সংখ্য়া

Download Book PDF

অনুশীলনী 1.1 Solutions

অনুশীলনী 1.2 Solutions

————————————-

এটা চলকযুক্ত এক ঘাতৰ সমীকৰণ

Download Book PDF

অনুশীলনী 2.1 Solutions

অনুশীলনী 2.2 Solutions

————————————-

চতুৰ্ভুজ

Download Book PDF

অনুশীলনী 3.1 Solutions

অনুশীলনী 3.2 Solutions

————————————-

ব্য়ৱহাৰিক জ্য়ামিতি

Download Book PDF

অনুশীলনী 4.1 Solutions

অনুশীলনী 4.2 Solutions

————————————-

তথ্য়ৰ ব্য়ৱহাৰ

Download Book PDF

অনুশীলনী 5.1 Solutions

অনুশীলনী 5.2 Solutions

অনুশীলনী 5.3 Solutions

————————————-

বগ আৰু বগমূল

Download Book PDF

অনুশীলনী 6.1 Solutions

অনুশীলনী 6.2 Solutions

অনুশীলনী 6.3 Solutions

অনুশীলনী 6.4 Solutions

————————————-

ঘন আৰু ঘনমূল

Download Book PDF

অনুশীলনী 7.1 Solutions

অনুশীলনী 7.2 Solutions

————————————-

পৰিমাণৰ আৰু তুলনা

Download Book PDF

অনুশীলনী 8.1 Solutions

অনুশীলনী 8.2 Solutions

অনুশীলনী 8.3 Solutions

অনুশীলনী 8.4 Solutions

অনুশীলনী 8.5 Solutions

————————————-

ৱীজগণিতীয় ৰাশি আৰু আভেদসমূহ

Download Book PDF

অনুশীলনী 9.1 Solutions

অনুশীলনী 9.2 Solutions

————————————-

গোটা আকৃতিৰ দৃশ্য়ায়ন\

Download Book PDF

অনুশীলনী 10.1 Solutions

অনুশীলনী 10.2 Solutions

————————————-

পৰিমিতি

Download Book PDF

অনুশীলনী 11.1 Solutions

অনুশীলনী 11.2 Solutions

অনুশীলনী 11.3 Solutions

————————————-

সূচক আৰু ঘাত

Download Book PDF

অনুশীলনী 12.1 Solutions

অনুশীলনী 12.2 Solutions

————————————-

প্ৰত্য়ক্ষ আৰু ব্য়স্ত সমানুপাত

Download Book PDF

অনুশীলনী 13.1 Solutions

অনুশীলনী 13.2 Solutions

————————————-

বীজগণিতীয় ৰাশিৰ উংপাদক বিশ্লেষণ

Download Book PDF

অনুশীলনী 14.1 Solutions

অনুশীলনী 14.2 Solutions

————————————-

লেখৰ সৈতে পৰিচয়

Download Book PDF

অনুশীলনী 15.1 Solutions

অনুশীলনী 15.2 Solutions

অনুশীলনী 15.3 Solutions

————————————-

সংখ্য়াৰ সৈতে ধেমালি উত্তৰমালা

Download Book PDF

অনুশীলনী 16.1 Solutions

অনুশীলনী 16.2 Solutions

অনুশীলনী 16.3 Solutions

————————————-