Class 4 Mathematics Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 4 Mathematics Solution | Class 4 Mathematics Notes and Suggestion | Sankardev School Class 4 Mathematics Books PDF | Class 4 Maths Model Books |

অধ্যায় ১ঃ জ্যামিতিৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা

Download Book PDF

অধ্যায় ২ঃ সামতলিক আকৃতি (বৃত্ত)

Download Book PDF

অধ্যায় ৩ঃ পূৰণ

Download Book PDF

অধ্যায় 8ঃ হৰণ

Download Book PDF

অধ্যায় ৫ঃ জোখ-মাখ (দূৰত্ব)

Download Book PDF

অধ্যায় ৬ঃ জোখ-মাখ (বস্তুৰ আয়তন)

Download Book PDF

অধ্যায় ৭ঃ জোখ মাখ (জুলীয়া বস্তুৰ আয়তন)

Download Book PDF

অধ্যায় ৮ঃ আকৃতি

Download Book PDF

অধ্যায় ৯ঃ পৰিসীমা আৰু কালি

Download Book PDF

অধ্য়ায় ১০ঃ

ভগ্নাংশ ক

ভগ্নাংশ খ

Download Book PDF

অধ্যায় ১১ঃ টকা-পইচা

Download Book PDF

অধ্যায় ১২ঃ

সময় (ক)

সময় (খ)

Download Book PDF

অধ্যায় ১৩ঃ

প্ৰাথমিক চাৰি প্ৰক্ৰিয়া (ক)

প্ৰাথমিক চাৰি প্ৰক্ৰিয়া (খ)

Download Book PDF

অধ্যায় ১৪ঃ

মৌখিক গণিত (ক)

মৌখিক গণিত (খ)

মৌখিক গণিত (গ)

Download Book PDF

অধ্যায় ১৫ঃ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ

Download Book PDF

অধ্য়ায় ১৬ঃ চানেকি

Download Book PDF