Class 4 Mathematics Question and Answer Sankardev School | Sankardev School Class 4 Mathematics Solution | Class 4 Mathematics Notes and Suggestion | Sankardev School Class 4 Mathematics Books PDF | Class 4 Maths Model Books |

অধ্যায় ১ঃ জ্যামিতিৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ২ঃ সামতলিক আকৃতি (বৃত্ত)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৩ঃ পূৰণ

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় 8ঃ হৰণ

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৫ঃ জোখ-মাখ (দূৰত্ব)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৬ঃ জোখ-মাখ (বস্তুৰ আয়তন)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৭ঃ জোখ মাখ (জুলীয়া বস্তুৰ আয়তন)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৮ঃ আকৃতি

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ৯ঃ পৰিসীমা আৰু কালি

Download Book PDF

——————————————-

অধ্য়ায় ১০ঃ

ভগ্নাংশ ক

ভগ্নাংশ খ

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ১১ঃ টকা-পইচা

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ১২ঃ

সময় (ক)

সময় (খ)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ১৩ঃ

প্ৰাথমিক চাৰি প্ৰক্ৰিয়া (ক)

প্ৰাথমিক চাৰি প্ৰক্ৰিয়া (খ)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ১৪ঃ

মৌখিক গণিত (ক)

মৌখিক গণিত (খ)

মৌখিক গণিত (গ)

Download Book PDF

——————————————-

অধ্যায় ১৫ঃ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ

Download Book PDF

——————————————-

অধ্য়ায় ১৬ঃ চানেকি

Download Book PDF

——————————————-