Class 7 Niti Mallika Question and Answer Sankardev School | Class 7 Niti Mallika Solution Sankardev School | Class 7 Niti Mallika Notes and Suggestion | Download Class 7 Niti Mallika Read Books PDF |

অধ্যায়ঃ ১। মাতৃভাষাৰ প্ৰতি অগাধ শ্ৰদ্ধা

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ২। দৰ্পচূৰ্ণ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ৩। ৰাষ্ট্ৰ-দীপ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ৪। ৰাজকোঁৱৰ ধ্ৰুৱ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ৫। একতাইহে সফলতা আনে

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ৬। অধ্যৱসায়-সফলতাৰ গুপ্ত কৌশল

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ৭। সৰ্বোত্তম আত্মত্যাগ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ৮। ৰজা ভোজ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ৯। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ১০। সজ্জনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাই বিপদত পেলায়

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ১১। অহংকাৰে পতন আনে

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ১২। দেশভক্তৰ নিন্দা অসহনীয়া

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ১৩। সিংহ আৰু উটৰ কথা

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ১৪। ধৰ্মবুদ্ধি আৰু পাপবুদ্ধিৰ

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্য়ায়ঃ ১৫। এন্দুৰ আৰু হাতীৰ কথা

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–

অধ্যায়ঃ ১৬। মহান শিৱাজী

Click Here Online Exam

MCQs Question & Answer

————————————–