Class 7 Science Question and Answer Assam Jatiya Bidyalay | Jatiya Bidyalay Class 7 New Science Solution | Class 7 Science Notes and Suggestion Assam Jatiya Bidyalay | Download Class 7 New Science Read Books PDF |

১. উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

২. শৰীৰত খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৩. শ্বাস-প্ৰশ্বাস

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৪. প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ দ্ৰৱ্যৰ পৰিবহণ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৫. উদ্ভিদৰ প্ৰজনন আৰু বংশবিস্তাৰ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৬. আমাৰ কাপোৰ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৭. তাপ আৰু উষ্ণতা

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৮. এছিড ক্ষাৰক আৰু লৱন

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

৯. ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১০. মাটি

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১১. গতি আৰু সময়

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১২. বিদ্যুত

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৩. পোহৰ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৪.বতাহ ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৫.জলবায়ু আৰু প্ৰাণীৰ অভিযোজন

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৬. পানী এক অমূল্য সম্পদ

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৭. অৰণ্যজাত সামগ্ৰী

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here

১৮. বৰ্জিত পানীৰ ব্যৱস্থাপনা

Online Exam Click Here

MCQ’s Click Here