Class 7 Social Science Answer Assam Board | Class VII Social Science Question Answer Assam | সমাজ বিজ্ঞানৰ উত্তৰ | সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান |Assam SEBA Board Solution

সূচীপ্ৰত্ৰ

ভূগোল খণ্ডৰ আগকথা

১) ভূ- পৃষ্ঠত সময় গণনা
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২) পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৩) পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ আৰু ইয়াৰ পৰিৱতন
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৪) আমাৰ পৰিৱেশ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৫) সম্পদ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৬) মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৭) অসমৰ সম্পদ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৮) উত্তৰ- পৃব ভাৰত
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

৯) ভাৰত জলবায়ু , প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ, কৃষি আৰু জনসংখ্যা
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

ইতিহাস খণ্ডৰ আগকথা

১০) মৌৰ্য যুগৰ পৰৱতী ভাৰতবৰ্ষ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১১) গুপ্ত সাম্ৰাজ্য উত্থান
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১২) গুপ্ত যুগৰ পৰৱতী ভাৰতবৰ্ষ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৩) প্ৰাক ঐতিহাসিক অসম
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৪) মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষত ইতিহাস অধ্য়য়নৰ সমলসমূহ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৫) দিল্লীৰ চুলতানী যুগ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৬) মোগল ৰাজত্ব কালত ভাৰতবৰ্ষ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৭) ভাৰতবষৰ সাংস্কৃতিক দিশত মোগলসকলৰ অৱদান
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

অথনীতি আৰু ৰাজনীতি খণ্ডৰ আগকথা

১৮) আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

১৯) পৰিকল্পনা, বাজেট আৰু উন্নয়ন
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২০) অথনৈতিক উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২১) শ্ৰমৰ সম মযাদা আৰু সমূমল্য
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২২) গণতন্ত্ৰ, নাগৰিক আৰু নাগৰিকত্ব
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২৩) নিবাচন আৰু নিবাচনী প্ৰক্ৰিয়া
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২৪) গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যম
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-

২৫) প্ৰান্তীয় গোট আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ
Download Free PDF

Short Online Exam

M.C.Q Short Question Answer

———————————————-